Leefschool van het G.O.!

Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie én -strategie.

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). De integrale tekst ervan is terug te vinden op de website van het GO!. In dit kader van het PPGO ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989.

Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de klemtoon op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

Inspraak, mee beslissen en mee verantwoordelijk zijn vinden wij in onze school belangrijk. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het complete functioneren van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Leefschool … een school om te leven:

visie van de Heer Carl Medaer, pedagoog, oprichter en bezieler van leefscholen binnen het Gemeenschapsonderwijs.
De basisdoelstelling van onze school is:
Kinderen helpen om zich nu en morgen zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te kunnen realiseren.  Hier kunnen de kinderen zichzelf zijn en leren ze gepast reageren in allerlei situaties. Ze leren de maatschappij kennen, problemen relativeren en kritisch reageren. Ze leren samenzijn zonder hun eigen persoonlijkheid te verliezen. Solidariteit en elkaar helpen is een belangrijke waarde op onze school.
Kinderen hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs.
Kinderen hebben recht op een maximale ontplooiing.

Mens- en maatschappijbeeld

Voor een grondige verandering van het bestaande onderwijs is meer nodig dan wat goede wil en frisse ideeën. Indien men zijn opvoeding – en onderwijsmodel door stevige pijlers wil schragen dient men een klare kijk te hebben op het mens – en maatschappijbeeld dat men wil  nastreven.
 • Het is de bedoeling mensen te vormen die kunnen vertrouwen op eigen ervaring, in grote mate zichzelf kunnen zijn en “echt” reageren in zinnige situaties. Daardoor zullen ze met een open geest, een grondig inzicht verwerven in de mechanismen van onze maatschappij en er relativerend en kritisch kunnen op reageren. ”Wat ik hoor, vergeet ik; wat ik zie, herinner ik me en wat ik doe , ken ik !”
 • De maatschappij die men wil nastreven is een maatschappij waarin elk individu op een zo ruim mogelijke wijze participeert. Men wil een samenleving nastreven waar er mede – en zelfbeheer aanwezig is, waar de mensen hun ontwikkeling, hun wonen en werken zoveel mogelijk in handen hebben en dit met respect voor hun omgevende wereld.
Het is de taak van de school jongeren op deze maatschappij voor te bereiden door de ontwikkeling van hun kritische zin, het stimuleren van hun mondigheid, hun weerbaarheid en hun verantwoordelijkheidszin te vormen. De school moet aan elk kind maximale kansen bieden om zich zo harmonieus mogelijk te ontplooien: sociaal, emotioneel, cognitief, creatief, motorisch en lichamelijk.
Solidariteit en mekaar helpen en bijstaan wordt een basisgegeven, ongezonde concurrentie en prestatiedrang een te vermijden element binnen het opvoedingsproject en onderwijsmodel.

Leefscholen Carl Medaer

Het concept leefschool werd door de pedagoog Carl Medaer  ( België) ontwikkeld op basis van ervaringen in Projectschool ‘De Buurt’ uit Gent.
Carl Medaer werd in de jaren ’90 aangetrokken door het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap om zijn concept in Vlaanderen te verspreiden.  Zo telt het GO! op de dag van vandaag zo’n 25-tal leefscholen.
Om op een leefschool samen te leven met respect voor ieders vrijheid, mening … zijn er regels en maken kinderen, ouders en begeleiders samen afspraken.  Daardoor wordt een aangename, leerrijke leefomgeving geschapen.
Kinderen krijgen op een leefschool de kans en de tijd om actief betrokken te zijn bij wat er rondom hen gebeurt.  Zo wordt er sterk gewerkt met projecten.  Deze projecten worden grondig uitgewerkt in de leefgroepen en o.a. via groepswerk en coöperatieve werkvormen besproken, gestuurd en geëvalueerd.  Tijdens de projecten realiseren we een geïntegreerde aanpak van alle leergebieden en leerdomeinen uit het leerplan.
Leefgroepen brengen kinderen van verschillende leeftijden samen die daarin kansen krijgen om met en van elkaar te leren.
De kinderen krijgen de mogelijkheid om aan zelfevaluatie te doen, want zelfkennis is belangrijk.

Onze uitgangspunten: onze school

 • Legt de nadruk op de totale ontwikkeling van je kind in samenwerking met alle participanten die hiertoe kunnen bijdragen.
 • Creëert een leef- en leerklimaat waar je kind handvatten krijgt om onze wereld mensvriendelijker te maken.
 • Legt bouwstenen voor geloof in eigen kunnen : nu,  in de nabije en verdere toekomst.
 • Brengt een creatieve dynamiek op gang met accent op talent en probleemoplossend denken.
 • Je kinderen bepalen mee wat voor hen belangrijk is.
 • Diversiteit en multiculturaliteit worden als een verrijking ervaren.
 • Kortom, we maken samen school om onze kinderen vrijheid te leren hanteren, zelfstandig te leren werken, samen te leren werken.

Ons aanbod en werking

Leefgroepen

 • Jaarklassen in de voormiddag
 • Graadsklassen in de namiddag

Onderwijs op maat

 • Contractwerk : weekcontract, een basiscontract voor iedereen met uitbreidings- en verdiepingsopdrachten en/of remediëring  per leerling.
 • Leervaardigheden ontwikkelen: leren het leerproces in eigen handen nemen (zelfstandig werken, zelfsturing, planning,…), leren samen werken

Ervaringsleren

 •  Aan de hand van projecten, thema’s, interessehoeken, vrije werktijd, leeruitstappen,…

Ruime inspraak en snelle informatiedoorstroming

 • Voor de leerlingen: klassenraad, kringen, leerlingenraad, forum
 • Voor de ouders: oudercomité, schoolraad, leefgroepvergaderingen, elektronische nieuwsbrief, agenda, deelname aan de leerlingenraad, de mogelijkheid om een afspraak te maken met leerkrachten en directie, individueel oudercontact over de leerlingenresultaten en – vorderingen (3 maal per jaar)

Samenwerking met ouders

 • Op niveau van de school, de leefgroep, de klas
 • Werkgroepen rond bepaalde onderwerpen
 • Schoolateliers (met ruim aanbod van muzische activiteiten)

Zorgbeleid is zorg op maat

 • Een goed ontwikkeld zorgbeleid door klasleerkracht, zorgleerkracht, zorgcoördinator, CLB en andere externe instanties.Veelvuldig overleg van het zorgteam met de klasleerkrachten.
 • Aangepaste leertrajecten op basis van de leerbehoeften van het kind.
 • Accent op het ontwikkelen van de talenten van onze kinderen.